Prijedlozi, komentari i primjedbe na Plan razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Open answers (16)

You must sign in or sign up to leave a comment.
 • Darko Podravec

  Pod naslovom "MJERA 3.3.2. RAZVOJ JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE“ navedene su aktivnosti izgradnje infrastrukture za razne oblike turističkih djelatnosti osim jedne od prepoznatih unutar „smjernice za razvoj turizma na području Grada Križevaca“ definirane u Strateškom planu razvoja turizma Grada Križevaca, a to je: „10. Promatranje bilja, ptica i životinjskog svijeta“. Isti dokument navodi da će ''Grad Križevci učiniti najbolje što može“ po pitanju tih i takvih oblika turizma. Zato predlažem mjeru:
  „- nabava opreme za promatrački turizam u prirodi i fotosafari programe: džepni ključevi za determinaciju biljaka, leptira, vretenaca, vodozemaca, gmazova, ptica, te dalekozori, durbini, fotoaparati s teleobjektivima“.

   • Grad Križevci
    Grad Križevci  •  Službna pozicija 1  •  2021-12-17 08:13:34

    Strateški plan razvoja turizma Grada Križevaca je sektorska strategija koja detaljnije razrađuje područje turizma, dok je Plan razvoja Grada Križevaca sveobuhvatni razvojni dokument koji pojedina područja razrađuje do razine mjera te navodi najvažnije aktivnosti i projekte za naredno razdoblje. Popis aktivnosti u opisu pojedinih mjera nije iscrpan, odnosno ne obuhvaća sve aktivnosti i projekte koje će se provoditi do 2030. godine, već će se oni prema hijerarhijskoj strukturi strateških i posebnih ciljeva te mjera prema potrebama unositi u bazu Razvojnih projekata.

    Aktivnost koju predlažete obuhvaćena je kroz stavku ''osmišljavanje, razvoj, izgradnju i uređenje novih turističkih atrakcija i lokacija'', što će se dalje razraditi kroz pojedine projekte i uvesti u bazu Razvojnih projekata.

    No votes  |  I agree 0 I disagree 0
    No responses
   • Darko Podravec

    Pod naslovom "MJERA 3.1.2. USMJERAVANJE DIJELA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PREMA NEKONVENCIONALNIM KULTURAMA VIŠEG PRINOSA, OBNOVA STOČNOG FONDA I POTPORA PRERADI I DISTRIBUCIJI“ mjeru „1. Preorijentacija na isplativije ratarske, voćarske i povrtlarske kulture“ potrebno je dopuniti slijedećim aktivnostima:
    „- poticanje poljoprivrednika na onim položajima i područjima koja su ugroženija klimatskim promjenama da se orijentiraju na kulture prilagođene i otporne na očekivane klimatske promjene“
    „- poticanje poljoprivrednika na onim položajima i područjima ugroženih invazivnim ili unesenim vrstama (poput dabra) da se orijentiraju na poljoprivredne kulture koje im nisu izvor hrane, a radi stvaranje zaštitnih zona prema poljoprivrednim kulturama koje bi mogli ugroziti".

     • Grad Križevci
      Grad Križevci  •  Službna pozicija 1  •  2021-12-17 08:15:27

      Popis aktivnosti u opisu pojedinih mjera nije iscrpan, odnosno ne obuhvaća sve aktivnosti i projekte koje će se provoditi do 2030. godine, već će se oni prema hijerarhijskoj strukturi strateških i posebnih ciljeva te mjera prema potrebama unositi u bazu Razvojnih projekata.

      Aktivnost koju predlažete obuhvaćena je kroz Mjeru 3.1.2. Usmjeravanje dijela poljoprivredne proizvodnje prema nekonvencionalnim kulturama višeg prinosa, obnova stočnog fonda i potpora preradi i distribuciji, grupu 1. Preorijentacija na isplativije ratarske, voćarske i povrtlarske kulture, što će se dalje razraditi kroz pojedine projekte i uvesti u bazu Razvojnih projekata.

      No votes  |  I agree 0 I disagree 0
      No responses
     • Darko Podravec

      Pod naslovom "MJERA 3.1.1. ODRŽIVO UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM" opisana je aktivnost "- poticanje ekološke poljoprivrede bez primjene kemikalija te proizvodnje i prerade primarnih proizvoda na ekološki, gospodarski i društveno opravdani način". Ovu aktivnost treba prilagoditi trendovima primjene novih tehnologija u poljoprivredi, pa predlažem slijedeće aktivnosti:
      „- poticanje održive poljoprivrede nabavom i primjenom ručno upravljanih ili samovoznih sustava poljoprivredne mehanizacije, moguće pogonjene obnovljivim izvorima energije, za selektivno uklanjanje štetnika mehaničkim, termičkim, električnim, feromonskim i drugim sredstvima s minimalnim utjecajem na okoliš i prirodu“
      „- poticanje nabave i primjene postrojenja za preradu primarnih proizvoda pogonjenih obnovljivim izvorima energije iz neposrednog poljoprivrednog okoliša ili energijom biomase biljnog ili životinjskog porijekla nastale kao neiskorišteni ostatak poljoprivredne proizvodnje“
      „- poticanje nabave i primjene opreme i mehanizacije za olakšanu manipulaciju teretima radi postizanja veće produktivnosti, višeg nivoa sigurnosti na radu i zaštite zdravlja poljoprivrednika“
      „- poticanje zapošljavanja nepoljoprivrednih struka na OPG-ovima (strojari, električari, informatičari, ekonomisti) radi potreba za nabavom, instalacijom i održavanjem mehanizacije, sustava, postrojenja u vlasništvu poljoprivrednih zadruga“, moguće upravo onih mladih ljudi koji su nakon školovanja u gradovima napustili sela“.

      • Grad Križevci
       Grad Križevci  •  Službna pozicija 1  •  2021-12-17 08:15:54

       Popis aktivnosti u opisu pojedinih mjera nije iscrpan, odnosno ne obuhvaća sve aktivnosti i projekte koje će se provoditi do 2030. godine, već će se oni prema hijerarhijskoj strukturi strateških i posebnih ciljeva te mjera prema potrebama unositi u bazu Razvojnih projekata.

       Predložene aktivnosti uključit će se u pojedine projekte uključene u Bazu razvojnih projekata.

       No votes  |  I agree 0 I disagree 0
       No responses
      • Darko Podravec

       Pod naslovom "2.1.3. UNAPRJEĐENJE OSNOVNOŠKOLSKIH PROGRAMA I INFRASTRUKTURE" opisana su aktivnosti unutar mjere "3. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih aktivnosti i programa" koje je jako teško u potpunosti provesti kroz satnice kojima učitelji raspolažu jer su već zadane kurikulumom, niti ih je moguće kvalitetno realizirati kroz dodatno radno vrijeme jer ga škola nema odakle platiti, te nije dugoročno smisleno bez značajnije uključenost roditelja u sferi kućnog odgoja koji je također "od značaja za svakodnevni život". Sa željom za realizaciju te mjere predlažem dodatnu mjeru:
       "- izrada vannastavnog programa aktivnosti izrađenog od strane stručnih djelatnika unutar školskog sustava, a koje će biti realizirane radionicama za djecu i roditelje, vođeni stručnim djelatnicima gradskih škola, javnih ustanova i civilnog društva izabranih putem gradskog javnog natječaja i financirani iz gradskog proračuna“.

       • Grad Križevci
        Grad Križevci  •  Službna pozicija 1  •  2021-12-17 08:16:26

        Mjera 2.1.3. Unaprjeđenje osnovnoškolskih programa i infrastrukture kroz grupu aktivnosti 3. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih aktivnosti i programa se bavi podizanjem kvalitete izvannastavnih programa u osnovnim školama, kao i njihovom diverzifikacijom, kako bi se svoj djeci omogućilo da istraže svoje afinitete te se dalje profesionalno razvijaju u skladu s njima.

        Programe će izrađivati stručno osoblje, a na Gradu kao nositelju provedbe Plana razvoja je da osigura izvore financiranja. Model provedbe aktivnosti, kao operativna razina planiranja će se razraditi kroz plan projekta uključen u Bazu razvojnih projekata.

        No votes  |  I agree 0 I disagree 0
        No responses
       • Darko Podravec

        Pod naslovom "MJERA 1.3.3. ZAŠTITA ŠUMA I BIORAZNOLIKOSTI, RAZVOJ ZELENILA I PARKOVNE ARHITEKTURE" potrebno je uvrstiti slijedeću aktivnost
        "- provođenje postupaka izrade, izmjena i dopuna planova upravljanja zaštićenim područjima prirode koji obuhvaćaju zakonski propisane postupke znanstvenog istraživanja i javne rasprave prije njihovog usvajanja", jer se na taj način osiguravaju posebne mjere za potrebe zaštite prirode unutar zaštićenih područja poput šume Župetnica ili područja koje je iz tog razloga potrebno proglasiti zaštićenima poput šume Ratarne i prijelaza sa jednodobnog gospodarenja na preborno gospodarenje šumama.

        • Grad Križevci
         Grad Križevci  •  Službna pozicija 1  •  2021-12-17 08:16:44

         Navedene aktivnosti obuhvaćene su mjerom 1.3.3. Zaštita šuma i bioraznolikosti, razvoj zelenila i parkovne arhitekture kroz projekte Revitalizacija park-šume Župetnica i Revitalizacija Ratarske šume, koji će detaljnije biti razrađeni u Bazi razvojnih projekata, a sve aktivnosti će se provoditi sukladno zakonskim propisima te uz uključivanje znanstvene i stručne zajednice i javnu raspravu.

         No votes  |  I agree 0 I disagree 0
         No responses
        • Darko Podravec

         Uz naslov „MJERA 1.3.1. ZAŠTITA OD ZAGAĐENJA I POBOLJŠANJE KVALITETE TLA I VODA“ treba uzeti u obzir najave klimatologa kako će Hrvatska biti zahvaćena snažnijim klimatskim promjenama od prosjeka za Europu. Opskrba tla vodom biti će češće zimi kišama nego u proljeće topljenjem snijega s Kalnika. U skladu s time, kao i s mjerom "inventarizacija poljoprivrednih površina" pod naslovom "MJERA 3.1.1. ODRŽIVO UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM" potrebno je povezati dionike radi planiranja objekata koji bi zahvaćali tekuću vodu kada je prisutna za periode kada ih neće biti.
         Neka tehničkih rješenja:
         1. uz značajnije vodotoke postaviti sustave za prelijevanje viškova vode u strateški raspoređena vodena tijela za navodnjavanje ili ublažavanje mraza, uz podržavanje vodenih staništa
         2. postaviti takve sustave za u kanalsku mrežu duž poljoprivrednih površina za podržavanje vlažnosti tla u toplijem dijelu godine, uz podržavanje vodenih staništa.
         3. usporavanje otjecanja vode iz značajnijih vodotoka preoblikovanjem u vijugavi tok bez brana i pregrada radi podržavanja razine podzemnih voda u toplijem dijelu godine uz održavanje neprekinutosti vodotoka i zadržavanje sustava kanala za obranu od poplava.
         Predlažem slijedeću aktivnost:
         "- poticanje suradnje na poljoprivrednim područjima radi planiranja održivog gospodarenje vodama radi ublažavanja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost“.

          • Grad Križevci
           Grad Križevci  •  Službna pozicija 1  •  2021-12-17 08:17:22

           Prijedlog se prihvaća te je aktivnost ''održivo gospodarenje vodama na poljoprivrednim područjima radi ublažavanja utjecaja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost'' uključena u mjeru 1.3.1. Zaštita od zagađenja i poboljšanje kvalitete tla i voda.

           Predložena tehnička rješenja ugradit će se u pojedine projekte uključene u Bazu razvojnih projekata.

           No votes  |  I agree 0 I disagree 0
           No responses
          • Ivan Kranjec

           Nadalje bilo bi dobro da se u grad dovede jedan dio proizvodnje Kraša gdje bi se isto otvorila nova radna mjesta. Znam da imamo Hedonu, ali dan danas naši sugrađani vole Kraš proizvode pa bi bilo dobro da jedan dio proizvodnje ide iz Križevaca i tako iz Križevaca odlaze bajadere, bananko, životinjsko carstvo, domačica i dr. Tako bi se vratili u one dane kada su svi naši sugrađani radili u Križevcima. Tome moramo težiti i zato Vas molim kontaktirajte MIB Pivac i Kraš te dio njihove proizvodnje dođe u Križevce.
           Također treba revitalizirati i povrat jednog djela proizvodnje Mlinara ponovo u Križevce od kuda je Mlinar krenuo i da vratimo miris kruha i peciva nazad u Križevce.
           Ovim mojim prijedlozima da se dio proizvodnje iz MIB Pivac, Kraš i Mlinar dođu u Križevce bjo bi pun pogodak i vratili bi bar dio industrijskog grada koje smo bili.
           Molim Vas da razmotrite moje prijedloge i unesete u plan razvoja grada i da te tvrtke uđu u Križevce.

           • Grad Križevci
            Grad Križevci  •  Službna pozicija 1  •  2021-12-17 08:18:14

            Kroz Posebni cilj 3.2. Podizanje konkurentnosti poduzetništva i obrtništva naglasak je na uspostavljanju gospodarskih zona i privlačenju stranih direktnih investicija uz istovremeno pružanje potpore malim i srednjim poduzetnicima u razvoju njihovog poslovanja i održanja kontinuiteta obiteljskih tvrtki koje su temelj lokalnog poduzetništva i obrtništva.

            Detaljnija razrada dana je okviru Mjere 3.2.1. Unaprjeđenje poduzetničke klime i privlačenje investicija, gdje je predviđeno osmišljavanje i provođenje kvalitetne, konkurentne, stabilne i pametne politike privlačenja novih investicija na područje Grada Križevaca, prije svega, s područja proizvodnih, prerađivačkih i visoko tehnoloških djelatnosti te djelatnosti koje se temelje na visokoj razini intelektualnog kapitala.

            No votes  |  I agree 0 I disagree 0
            No responses
           • Ivan Kranjec

            Plan razvoja našeg grada iz ovog nacrta je odlična, alk kao građanin našeg grada imam nekoliko prijedloga koje molim da se razmotre.

            Naš grad 70-tih, 80-tih, 90-tih godina bio industrijski grad gdje smo imali Čelik, Mlinar, Mesnu idustriju Križevci, Plastor, Zelinka, Javor i brojne druge, ali kako je vrijeme prolazilo firme su se počele zatvarati ili odlaziti u stečaj.

            Prolazeći kroz grad vidim da na lokacijama gdje su bile navedene tvrtke danas su dućani ili stoje zapuštene. Kako je 2017.g došla nova vlast u grad dolaze promjene u poduzetništvu i gospodarstvu. Ima pomaka, ali koja ide sporo.

            Želim svojem gradu pomoći idejama i prijedlozima pa tako i pišem ovdje komentar. Dakle kako je naš grad bio industrijski grad želim da takav bude i danas pa želim da vodstvo grada stupi u kontakt sa MIB Pivac i gdje bi se dogovorila suradnja gdje bi MIB Pivac jedan dio prerade mesa prebaci u Križevce pošto smo imali Mesnu industriju jednu od jačih u bivšoj Jugoslaviji. MIB Pivac otvorio bi noba radna mjesta odmah bi u suradnji sa Županijom kao osnivačem srednje škole Ivan Seljanec uveli program Mesar pošto Pivac daje stipendije u iznosu od 1200 kn mjesečno.

            Tako bi vratili jedan dio naše poznate Mesne industrije ponovo u Križevce, ali ovaj put pod vodstvom MIB Pivac.

            • Grad Križevci
             Grad Križevci  •  Službna pozicija 1  •  2021-12-17 07:38:57

             Aktivnosti koje predlažete odnose se na stvaranje poduzetničke klime pogodne za otvaranje novih (visoko tehnoloških) radnih mjesta, stvaranje uvjeta za privlačenje investicija te zadržavanje mladih obrazovanih ljudi, koji posjeduju znanja i vještine na područje Grada Križevaca, a što je glavna odrednica Strateškog cilja 3. Razvoj lokalnog gospodarstva na principima održivosti i stvaranja novih vrijednosti.

             Kroz Posebni cilj 3.2. Podizanje konkurentnosti poduzetništva i obrtništva naglasak je na uspostavljanju gospodarskih zona i privlačenju stranih direktnih investicija uz istovremeno pružanje potpore malim i srednjim poduzetnicima u razvoju njihovog poslovanja i održanja kontinuiteta obiteljskih tvrtki koje su temelj lokalnog poduzetništva i obrtništva.

             No votes  |  I agree 0 I disagree 0
             No responses